Algemene voorwaarden

Op alle offertes, facturen en lidmaatschappen afgegeven door stichting Vitality Experience (VITEX ) zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. 

Alle offertes die door Vitality Experience zijn opgesteld zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van een maand, tenzij anders specifiek aangegeven op de offerte.

Artikel 2.

Deze voorwaarden zijn van toepassing, indien de klant zich heeft ingeschreven bij VITEX, voor het deelnemen aan de VITEX Opleiding Lifestyle Selfmanagement (OLS), VITEX Life Coach opleiding (VLC), Personal Training, MZV, workshops, instructeurs opleidingen, modules, evenementen en reguliere trainingen in VITEX Gym. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van VITEX geschiedt op eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook en deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor de desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien VITEX het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainingen en trajecten, dient de klant dit zelf te doen.

Artikel 3.

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dien t de klant, alvorens er wordt deelgenomen aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het welkomstpakket (contract, algemene voorwaarden, intakeformulier, anamneseformulier, e.d. ) dient volledig ingevuld en ondertekend aan VITEX te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier en betaling contributie of deelnamekosten eerste termijn, zal er begonnen kunnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dienen altijd per omgaande schriftelijk aan de afdeling administratie van VITEX doorgegeven te worden. info@vitex.nu

Artikel 4.

VITEX beschikt over twee (2) binnen locaties in Arnhem. Namelijk VITEX Opleiding  & Training Center aan de Akkerwindestraat 16A en Bushi /Sporthal De Laar West aan de Brabantweg 115 te Arnhem. De verschillende VITEX trajecten vinden hier en op diverse buiten locaties in Arnhem en omgeving plaats.

Artikel 5.

Opdrachten die aan Vitality Experience worden verstrekt leiden tot een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever. Op VITEX rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door VITEX. VITEX voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat VITEX niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6.

Voor elke door VITEX aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Vitex kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. VITEX is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. VITEX is niet aansprakelijk wanneer bij VITEX, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. VITEX is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de instructeur, (personal) trainer en/of coach gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan, afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen VITEX wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die VITEX  aanbiedt. VITEX is wel aansprakelijk wanneer VITEX op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de instructeur, (personal) trainer en/of coach gegeven instructies door deze klant. De klant dient VITEX te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt. Derden kunnen aan de dienstverlening van Vitality Experience geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Vitality Experience voor alle aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7.

Elke aansprakelijkheid van Vitality Experience voor tekortkomingen van door Vitality Experience ingeschakelde derden is uitgesloten.

Artikel 8.

In het geval dat als gevolg van de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Vitality Experience aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Vitality Experience gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 9.

In rekening gebrachte bedragen dienen binnen 2 ( twee ) weken na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de Triodos bankrekening van Vitality Experience. Bedragen in rekening gebracht inzake deelname aan workshops, opleidingen en trainingen dienen 2 weken voor aanvang te zijn bijgeschreven op de Triodos bankrekening van Vitality Experience. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de eerste dag van overschrijding van de betalingstermijn, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever. Vitality Experience stuurt maximaal 1 ( één ) vriendelijke betalingsherinnering.

Artikel 10.

Bij de overeenkomst van klant en VITEX zal VITEX meedelen wanneer en hoe het investeringsbedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is VITEX gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de volledige betaling binnen is. Daarnaast worden alle, voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient de klant deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan VITEX te voldoen. Indien VITEX over dient te gaan tot incasso van haar vordering, worden tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke verschuldigde rente in rekening gebracht. Wanneer in het geval van een automatische incasso, deze om welke reden dan ook wordt gestorneerd, mag VITEX een bedrag van € 4,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren. Op de diensten van VITEX is het 9% of het 21% BTW tarief van toepassing, afhankelijk van de dienst. De genoemde prijzen in alle communicatie zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk aangegeven. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is VITEX gerechtigd de prijzen aan te passen en te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte, maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard onveranderd door. Bij diverse andere trajecten van Vitality Experience zal 50% van het totale factuurbedrag, bij aanvang van het traject gefactureerd worden. De overige 50% van het totale factuurbedrag zal een maand voor afloop van het traject gefactureerd worden. Deze voorwaarde geldt voor alle trajecten van Vitality Experience, tenzij nadrukkelijk schriftelijk aangegeven wordt door Vitality Experience, hiervan af te wijken.

Artikel 11.

Een geannuleerd coachgesprek, (personal)training of huur training - of presentatieruimte zal in rekening worden gebracht als dit gesprek of het gehuurde binnen 24 uur voorafgaand aan het geplande tijdstip wordt geannuleerd. Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren aan Vitality Experience.

Deelnamekosten aan trajecten, workshops en trainingen zijn verschuldigd wanneer:

Annulering plaatsvindt binnen twee weken voor aanvang; het volledige bedrag is verschuldigd

Annulering plaatsvindt binnen vier weken voor aanvang; 50% is verschuldigd

Annulering plaatsvindt binnen drie maanden voor aanvang; er wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 12.

VITEX werkt met jaarabonnementen in de VITEX Gym. Deze zijn maandelijks schriftelijk opzegbaar. Wanneer een deelnemer of opdrachtgever besluit tussentijds met een cursus, module of traject te stoppen, zal het volledige, vooraf overeengekomen, trajectbedrag verschuldigd zijn aan Vitality Experience. In slechts enkele uitzonderlijke gevallen zal Vitality Experience hiervan afwijken. In ieder geval zal per kwartaal gekeken worden voor een restitutiemogelijkheid. Dit zal per situatie beoordeeld worden en is geen recht. VITEX is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van Arnhem. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan VITEX.

Artikel 13.

VITEX maakt gebruik van Eversports voor ledenadministratie en contributie inning. De leden worden verwacht een automatische incasso af te geven voor tijdige maandelijkse betalingen. Het lid dient te zorgen voor voldoende saldo op de betreffende rekening. Wanneer in het geval van een automatische incasso, deze om welke reden dan ook wordt gestorneerd, mag VITEX een bedrag van € 4,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

Artikel 14.

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan VITEX. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken. De overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en opgeschort. Dat kan alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.Bij het huren van een ruimte voor langere trajecten wordt 50% van totale huurprijs bij de eerste dag gefactureerd en 50% bij de laatste dag, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 15.

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. VITEX is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de (personal) trainer en/of coach wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer en/of coach ziek is. Vakanties van de (personal) trainer en/of coach worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de trainer en/of coach op vakantie is. Op algemene erkende Nationale feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

Artikel 16.

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de instructeur, (personal) trainer en/of coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met VITEX aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan VITEX.

Artikel 17.

VITEX is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden en dossiervorming van VITEX gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Privacy Statement en AVG beleid zijn te vinden op de site www.vitex.nu en zijn opvraagbaar.

Artikel 18.

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door VITEX voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van VITEX. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van VITEX. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van VITEX zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door VITEX ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door VITEX  zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 19.

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot VITEX. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar VITEX is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 20.

Stichting Vitality Experience is ook onder de handelsnaam VITEX bekend en zal ook zo kunnen communiceren.

Artikel 21.

Stichting Vitality Experience behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Deze algemene voorwaarden worden verstrekt bij de eerste facturering, zijn opvraagbaar en zijn ook te vinden op www.vitex.nu

 

Een vitalere samenleving door vitalere organisaties

Vitality Experience nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Vitex? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief